Jelecanca-stecakLagana šetnja u poslijepodnevnim satima ispod sjeveroistočnih padina planine Visočice isplatila se maksuzijom berbom žare za čaja i za kukuruznog uljevaka i slučajnim nalazom jednog stećka.

Dok se većina bave stećcima poznatih poredasfaltnih lokacija, nama su poslastica oni primjerci kojih nema evidentiranih u litaraturi niti bilo gdje. Tako da smo se obradovali susretu sa ovim današnjim. Ovaj usamljeni primjerak nadgrobnog spomenika i drugog ograđenog groba, potvrđuju tezu da je stećaka mnogo više nego što se smatra. Potrebno ih je tražiti.

Jelenača je mala ravnica široka od 100 do 300 metara, a duga oko 500 metara, prostire se u pravcu sjever-jug i nalazi se na sjeveroistočnom dijelu planine Visočice. Okružena je planinskim vrhovima: Krča (1403 m n/v) istočno od nje, Puzim (1776 m n/v) jugoistočno i vrh Jelovača (1569 m n/v) koji je zapadno od Jelenače.

Jelenaca-Puzim2

Na istočnom strani je mali izvor i kraći povremeni vodotok (potok) koji nestaje, odnosno gubi se u istočnom kraju Jelenače. Jelenača je nazvana sigurno po jelenima koji su ovdje imali izobilje proljetne paše i mogli se nekada često vidjeti. Jelena i srna ima sigurno i danas, ali nema ko da ih vidi.

Stećak je smješten na jednom malom brežuljku u istočnom dijelu Jelenače, pored starog puta koji je iz Gornjih Tušila, uz Jelenaču, preko prevoja ispod planinskog vrha Puzima, vodio dalje preko srednjeg dijela planine Visočice sve do u gornji tok rijeke Neretve, tačnije u naselje Bjelimiće. Pored stećka na ovom brežuljku je moguće uočiti još jedan grob koji je samo ograđen neotesanim kamenjem, a na uzglavnom dijelu je postavljan jedan istaknutiji kamen. Vrlo je moguće da je na brežuljku bilo još grobova ograđenim kamenjem ili pak pokrivenim stećcima, a da su utonuli ili nekada uništeni. Možda se ispod ove humke krije grobnica iz starijih perioda sa vrijednim arheološkim nalazima, ali bez arheoloških pomagala i motike ne možemo znati. Oba groba su orijentisani u pravcu JZ-SI. Stećak je lošije obrađen i rubovi na jednoj strani su odlomljeni. Potonuo je, pa je teško ustanoviti je li u obliku ploče ili sanduka.

Jelenca-fudbal

Na ovo prekrasno parče zemlje stiže se putem dalje (južno) od sela Sinanovića, Gornja Tušila. Sada je cijelo područje umreženo asfaltnom mrežom i stiže se brzo. Za razliku od nekada kada se u ove krajeve moglo doći vlastitim nogama ili na konjskim leđima.

Po dosadašnjim saznanjima oko naselja Sinanovići (Gornja Tušila) nema većih nekropola stećaka u literaturi su evidentirane dvije lokacije. Obje su na lokalitetu Krivnja (Kuhačevina), jedna sa dva stećka u obliku sanduka, a druga sa jednim istog oblika (Arheološki leksikon BiH, 1988. Tom III, 50., S. Mutapčić). Krivnja se na karti nalazi sjeveroistočno od Sinanovića. Bitno je napomenuti da se ispod vrha Puzima nalazi (ne)poznato muslimansko mezarje, koje se zove 'Puzimsko groblje'. Na jednoj maloj humci nalazi nekoliko mezarova označenih nišanima sa turbanima, jedan od nišana je sa natpisom. Ali o ovoj lokaciji ćemo drugi put. Planina Visočica je bila ljetno utočište za humske stočare koji su u ljetnim vrelim danima sa svojom stokom išli na izdig (ljetnu ispašu), odnosno bježali od vrelih ljetnih dana iz južne Hercegovine u visoke planine sa boljom ispašom (Popović, 1933. 143-164). Od nekadašnjeg stočarskog života na Visočici ostali su samo ostaci stočarskih katuna/stanova, suhozidine i grobovi.

U povratku je današnji izlet krunisan uljevakom od jelenačke žare tik nakon topovskog pucnja.

Jelenaca stecak01

U prvom planu je stećak, a u pozadini planinski vrh Puzim (1776 m n/v)

Jelanca-cvijce

8. mart

Jelencaca korito

Drveno korito ispod izvora

Podaci o lokaciji:

Katastarski podaci:
Naziv parcele: Prisojnica, KO Trnovo-Umoljani, br. parcele: 4650/2

Naziv parcele: Prisojnica, KO Trnovo-Umoljani, br. parcele: 4650/3
Naziv parcele: Krstača, KO Trnovo-Umoljani, br. parcele: 4659

Geografske koordinate lokacije
(Google Earth):
Latitude: 43°36'17.97"N
Longitude: 18°15'34.59"E
1313 m n/.

BhDOCumentary

Mirnes Hasanspahić

Literatura:

- ''Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine'', 1988. Zemaljski muzej Sarajevo, Tom III. Sarajevo;

- Popović Jovo, 1933. ''Mahale ljetni stanovi na planini Visočici'', GZM, Sv. 1, Sarajevo, 143-164;

- www.katastar.ba/geoportal/preglednik/ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, općina Trnovo, katastarska općina 'Umoljani';

- Topografska krta M 1:25.000, list 'Zelomići'.

 

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X