Prostor istrazivanjaKoje su granice istraživanje. Neki predjeli su slabije istraženi. Zbog čega i kako?

S obzirom na to da su se u dosadašnjim evidencijama koristile općinske administrativne granice, i mi smo za područje istraživanja odredili administrativnu granicu općine Olovo. Iako ovakav vid istraživanja, koje vremenski i kulturno pripada srednjovjekovnom periodu, nije najbolji jer se današnje granice ne poklapaju s administrativnom podjelom teritorija u srednjem vijeku. U srednjovjekovnoj administrativnoj podjeli područje općine Olovo pripadalo je trima srednjovjekovnim župama. Te srednjovjekovne župe su: Jelaška, Krivaja ili Kamenica i Studena. U literaturi postoje nesuglasice i različita mišljenja o postojanju ovih župa (Anđelić P. 1978. 331-343).

Dvije lokacije koje navode autori u literaturi nismo uspjeli pronaći, a dvije se nalaze u miniranim površinama. No, nismo sigurni da je i ova cifra konačna i precizna, zbog navedenih standardnih problema koji se javljaju prilikom evidentiranja stećaka (o tome smo već ranije pisali: Preko trnja do stećaka - Osnovni problemi prilikom terenskog evidentiranja stećaka). Na nekim lokacijama je bilo nemoguće ustanoviti tačno brojno stanje jer su stećci pomjerani (sekundarna upotreba stećaka).

Zbog problema miniranih površina slabije su istražena područja oko naselja Radačići, Grabovica, Pridvorica, Slivnje, Ajvatovići, Ajdinovići i dio između Ajdinovića i Gornjih Bakića.

Također, u našu evidenciju nismo ubrojali neke nekropole stećaka koje se nalaze blizu administrativne granice općine i na teritoriji su susjednih općina, a raniji autori su ih brojali. To su lokacije Jela Šuma u blizini naselja Krivajevići, općina Ilijaš (Benac A. 1951. 7), Površnica kod naselja Zagoni, općina Vareš i Mramorje kod naselja Rudine, općina Sokolac (Kerić D. 1975. 16. i 25).

Nakon ovog provedenog istraživanja, imamo podatak da se na području općine Olovo nalaze 82 lokacije s pojedinačnim ili grupnim nalazima stećaka s ukupno 1.039 spomenika. To je znatno povećanje u odnosu na broj od 460 stećaka koliko ih je bilo poznato u literaturi (Fekeža L. 2008.66).

Ranije smo objavili topografsku kartu rasprostranjenosti stećaka na području općine Olovo. LINK

Izvor: BhDOCumentary

Piše: Mirnes Hasanspahić

Literatura:

  • Anđelić P. 1978. ''Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja''. Glasnik zemaljskog muzeja, n.s. A. XXXIII (1977). Sarajevo: Zemaljski muzej. 331-343.
  • Benac 1951. ''Olovo''. Srednjovekovni nadgrobni spomenici BiH. Svezak II. Beograd: Savezni institut za zaštitu spomenika kulture.
  • Fekeža L. 2008. ''Stećci olovskog kraja''. Zbornik radova sa znastvenog skupa Tristota obljetnica stradanja samostana i crkve u Olovu (1704-2004). Sarajevo: Franjevačka teologija. 65-80.
  • Kerić R. D. 1975. ''Motivi na stećcima kao izvori razvoja fizičke kulture u srednjem vijeku na području opštine Olovo''. (Rukopis diplomskog rada). Sarajevo: Fakultet za fizičku kulturu univerziteta u Sarajevu.

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X