Ranije poznati stećci s natpisom 0U ovom tekstu predstavljamo četiri stećka s natpisima koji su bili poznati od ranije. Podsjećamo na njih i analiziramo njihovo današnje stanje. Da li su i kako očuvani, nestali ili uništeni..., trebaju li nam ili ne trebaju...

Pored ova četiri spomenika, uspjeli smo pronači još dva nadgrobna spomenika s kratkim i nedovršenim natpisima, ali o njima ćemo pisati u narednom članku.

Stećci s natpisom koji su već bili poznati su: jedan stećak s natpisom na nekropoli u Lavšićim (Lišcima), jedan u Kamensku i dva stećka u Jelaškama.

Stećci s natpisom iz Jelašaka

Naselje Jelaške nalazi se na sjevernom dijelu općine Olovo, udaljeno tidesetak kilometara od Olova, a 3-4 km od puta Olovo-Zavidovići. Naselje čine zaseoci: Šarići, Mujezinovići i Stojčići. Na prostoru Jelašaka postoje dvije nekropole srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika stećaka i jedan usamljen primjerak (usamljeni primjerak sljemenjaka premješten je sa izvorne lokacije i sada se nalazi ispred crkve u Stojčićima).

Dva stećka u obliku malog stupa na sljeme, jedan je u cjelini, a drugi iz dva dijela, koji na sebi imaju natpise nalazili su se na nekropoli koja je uz katoličko groblje udaljena oko 500 m sjeveroistočno od sela (Bešlagić 1964. 142-143; Vego 1981. 39-64; Bešlagić 1971. 229; AL 1988. 73). Stećak koji je bio u cjelini, danas nije očuvan ili nije vidljiv. Obzirom da na ovoj lokaciji ima puno stećaka koji se samo malo naziru iznad površine, a koji su možda bili u obliku stele ili stupa, a nekada su pali ili oboreni, tako da je natpis možda završio na donjoj strani. Drugi stećak koji je bio iz dva dijela, jedan je dio možda iste sudbine kao i prethodni stećak, a drugi dio stećka je očuvan zahvaljujući njegovom premještanju. Premješten je osamdesetih godina prošlog stoljeća i sada se nalazi ispred katoličke crkve u Stojčićima. Sačuvan je od potpunog nestanka, ali je sve vrijeme bio izložen padavinama. Natpis je urađen vrlo tankim i plitkim linijama. Stalno izložen padavinama, sada je još plići i teško čitljiv. Kao najjednostavniju i najjeftiniju mjeru zaštite potrebno ga je premjestiti u zatvoren prostor.

O stećcima iz Jelašaka detaljnije ćemo pisati u nekim od narednih članaka. A bez arheološke motike nećemo puno znati.

Ranije poznati stećci s natpisom 1
'Sačuvani' dio stećka u Jelaškama.

 

Ranije poznati stećci s natpisom 4
 Ovaj spomenik nije očuvan.

Više fotografija možete pogledati ovdje.

Stećak s natpisom u Kamensku

Naselje Kamensko nalazi se na sjevernom dijelu općine Olovo, udaljeno tridesetak kilometara od Olova, a 3-4 km od puta Olovo-Zavidovići. Naselje čine zaseoci: Gradina, Borik, Šumerac, Miljevići, Selišta, Podbrijeg, Vrh i Magulica. Nekropola stećaka se nalazi u blizini zaseoka Gradina. Na nekropoli je 31 stećak (28 sljemenjaka i 2 sanduka). Ukrašeno je 16 stećaka. Zapadno od ove nekropole nalazi se još jedna nekropolama Rudinama, sa 16 stećaka koja ranije nije bila poznata u literaturi.

Sljemenjak s natpisom postavljen je na istaknuto mjesto brijega na kojem je smještena nekropola. Stećak je ukrašen i na južnoj krovnoj strani ima natpis. Natpis su pročitali Bešlagić i Vego (Bešlagić 1964. 142.143; Bešlagić 1971. 230; Vego 1981.49)

Transkripcija natpisa glasi:

+ SE LEŽI MILAŠIN SIN NA' MILOŠ' A UNUK' BOŽIHNIN'

Na čeonoj zapadnoj strani je plastično izvedena zanimljiva predstava ljudske ženske figure.

Ranije poznati stećci s natpisom 5 Stećak u Kamensku

 Stećak s natpisom u Lavšićima (Lišcima)

Lavšići se nalaze uz veče naselje Liške, udaljeni su južno od Olova oko 6 km. U centru naselja nalazi se nekropola na brežuljku Mramorje s 46 spomenika. Članak o ovome natpisu objavio je Marko Vego 1981. godine u časopisu Naše starine, pod naslovom Natpis iz Berisalića (Vego M. 1981.48). Da ne bi bilo zabune, Berisalići su susjedno naselje Lavšića, te nam nije poznato zbog ćega je autor napravio ovu grešku.

Transkripcija natpisa kako ga je pročitao Vego, glasi:

„A SE LEŽI DABIŽIV' NA SVO[JOJ] ZEMLJI NA PLEMENITOJ, A NE UMR' (UMR') SI VSE!“

Lavsici Stećak u Lavšićima

Prije nego što je u navedenom časopisu objavljen ovaj članak, na ovaj stećak je skrenuo pažnju autor Kerić Dimitrije u svom diplomskom radu u formi rukopisa, pročitavši dio natpisa „...da tu leži neki Živojin na svojoj zemlji plemenitoj“ (Kerić D. 1975.25).

Ovaj lokalitet je 2008. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine kao Historijsko područje – Nekropola sa stećcima “Mramorje“ i starim nišanima u Lavšićima (Odluka Broj: 02-02-228/07-9. 5.11.2008.). U zaštićeno historijsko područje uvršteno je malo mezarje s tri manja nišana i tri grobna mjesta (mezarja), a koje se nalazi zapadno od nekropole na udaljenosti do 50 m. U blizini nekropole postoji još dvije lokacije sa starim muslimanskim spomenicima mezarovima, a koje nisu uvrštene u zaštićeno historijsko područje. Na livadi sjeverno od stećaka primjetno je još nekoliko muslimanskih mezarova bez nišana ograđeni santračem koji je puno potonuo. Također, zapadno od stećaka na nešto većoj udaljenosti oko 300 m zračne linije, nalazi se 4 masivna nišana (dva nišana su u obliku turbana, dva stupa kvadratne osnove s piramidalnim završetkom sa jabukom/kuglom na vrhu).

natpis Lavsici

Više fotografija možete pogledati ovdje.

Literatura:

  • ''Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine'', 1988. Tom 3. Sarajevo: Zemaljski muzej BiH.
  • Bešlagić Š. 1964. ''Novopronađeni natpisi na stećcima''. Naše starine, IX. Sarajevo: Godišnjak Zavoda za zaštitu spomenika kulture, prirodnih znamenitosti i rijetkosti Bosne i Hercegovine. 133-144.
  • Bešlagić Š. 1971. ''Stećci – kataloško-topografski pregled''. Sarajevo: Biblioteka ''Kulturno naslijeđe''. ''Veselin Masleša''.
  • Kerić R. D. 1975. ''Motivi na stećcima kao izvori razvoja fizičke kulture u srednjem vijeku na području opštine Olovo''. (Rukopis diplomskog rada). Sarajevo: Fakultet za fizičku kulturu univerziteta u Sarajevu.
  • Vego M. 1981. ''Novi i revidirani srednjovjekovni natpisi iz Bosne''. Naše starine XIV-XV. Sarajevo: Godišnjak Zavoda za zaštitu spomenika kulture, prirodnih znamenitosti i rijetkosti Bosne i Hercegovine. 39-64.
  • Odluka Historijsko područje – Nekropola sa stećcima “Mramorje“ i starim nišanima u Lavšićima, Broj: 02-02-228/07-9, 5.11.2008. Dostupno na: http://old.kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=3055

Izvor: BhDOCumentary

Piše: Mirnes Hasanspahić

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X